By: admin December 2, 2019 0 Comment.

แนะนำขนมพื้นเมือง จ.ภูเก็ต

โครงการปฏิบัติภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและศึกษาศิลปวัฒนธรรม จ.ภูเก็ต

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือต่อประโยชน์สังคม

 

          ทางร้านคุณแม่จู้ได้มีส่วนร่วม แสดงอาหารและขนมพื้นเมืองภูเก็ต และต้อนรับคู่สมรสของตุลาการศาลยุติธรรมจากประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารแบบเพอรานากันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต             

          อาหารภูเก็ตมีพื้นฐานมาจากความหลากหลายทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ยังได้เป็น หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์ ยูเนสโก UNESCO ด้านวิทยาการอาหารอีกด้วย Tags: , , , ,
Go To Top
X